FMLC Login
FMLCCC Music Library
Login ID:
Password:
FMLC Login

傳道 5:1-2 - 你到 神的殿、要謹慎腳步.因為近前聽、勝過愚昧人獻祭、〔或作勝過獻愚昧人的祭〕、他們本不知道所作的是惡。 你在 神面前不可冒失開口、也不可心急發言.因為 神在天上、你在地下、所以你的言語要寡少。

line
FMLCCC Music Group
For technical issues, please contact Suang at suangcheng@gmail.com